Sản xuất jig là quá trình thực hiện tạm thời mô hình sản xuất tự động, nhằm tao ra dây truyền vận hành